ஒரு சாத்தானின் கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?
அந்தக் கை அழுக்குப்படாமல், வழ வழப்பாக, உழைக்காத கையே ஆகும்.

-லியோ டால்ஸ்டாய்