நல்ல கல்வியும் நல்ல அறிவுமே
உலகில் சிறந்த நன்மையைச் செய்ய வல்லன.

- கன்பூசியஸ்