எனது வாழ்க்கையின் ரகசியம் மூன்று.
நான் அதிகம் உண்பதில்லை,
அதிகம் கவலைப்படுவதில்லை,
எது நடந்தாலும் நன்மைக்கே
என மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்பேன்.

-ஹென்றி போர்ட்