நீ சாதாரண உலக விஷயங்களையே நகைச்சுவை ததும்பப் பேசி பொன்னான நேரத்தை வீணாக்குகிறாய். 
உனக்குள் ஏற்படும் எண்ணங்களையும், உணர்ச்சி  களையும் மற்றவர்களிடம் சொல்லிக் கொண்டிராமல் உன்னுள் இருத்திக் கொள்வது நல்லது.

-ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்