சட்டைப்பையில் துவாரம் இருக்கும்போது அதில் நாணயங்களை போடுவதின் மூலம் ஒருவருக்கு உதவி செய்ய முடியாது.