ஒரு நொடி துணிந்தால் 
இறந்துவிடலாம்.
ஒவ்வொரு நொடியும் துணிந்தால் 
நாம் ஜெயித்து விடலாம்.