சட்டைப்பையில் துவாரம் இருக்கும்போது 
அதில் நாணயங்களை போடுவதின் மூலம் 
ஒருவருக்கு உதவி செய்ய முடியாது.