எந்த தருணத்திலும் விட்டுக் கொடுக்காததே மேலான அன்பு.