கவலைகளும் பிரச்சனைகளும் வருவது வரட்டும்.
இந்த நிமிடம் மகிழ்ச்சியில் ஈடுபடுங்கள்.
ஏற்கனவே மகிழ்ச்சி அடைந்துவிட்டாற்போல் நடந்துகொள்ளுங்கள்.
மகிழ்ச்சி தானாக வரும்.

-டேல் கார்னெகி