இன்பத்தில் இனியதும்
துன்பத்தில் கொடியதும்
காதல்.

-பெய்லி.