சாதாரண செயல்கள் கூட
அன்புடன் கலந்தால்
அழகு பெறுகின்றன.

-ஷெல்லி