நெருப்புகூடக் குளிர்ச்சி ஆகலாம்,
வேப்பெண்ணெய் தேன்ஆகலாம்.
ஆனால், பதவியேற்றவன் 
யோக்கியனாக இருக்கவே முடியாது.

-தந்தை பெரியார்