எந்த தருணத்திலும் 
விட்டுக் கொடுக்காததே 
மேலான அன்பு.