அன்பு செய், உதவி செய், உன்னால் முடிந்ததை செய்,
ஆனால் நிபந்தனை ஏற்படுத்தாதே.

-விவேகானந்தர்