ஓடுவதால் பயனில்லை, குறித்த நேரத்திற்கு முன்னரே புறப்படுவதுதான் அவசியம்.

-லா மாண்டெயின்