எல்லோரும் பணிவு உடையவராக இருங்கள்,
கடவுள், செருக்கு உடையவரை விரும்புவதில்லை.

-இயேசு கிறிஸ்து