காண முடியாததை நம்புவதே நம்பிக்கை,
நம்பியதைக் காண முயல்வதே நம்பிக்கையின் பரிசு.

-வெயிஸ்ட் ஆகஸ்டின்