பிறர் என்னை விமர்சனம் செய்வதை நான் வரவேற்கிறேன்,
ஆனால் அந்த விமர்சனம் என்னைப் பாராட்டுவதாக அமையவேண்டும்.

-மார்க் ட்வைன்