பிறரை நம்பாமல் இருப்பதே அவர்களை பொய் பேசுமாறு செய்துவிடுகிறது.

-லாவோட்சே