ஆடவர், அழகை ஒரு குணமாகப் பார்க்கின்றனர்.
பெண்கள், குணத்தை அழகாகப் பார்க்கின்றனர்.

-ஸ்பெயின் பழமொழி