அரைகுறை பண்பாடு ஆடம்பரத்தை விரும்பும்,
நிறைந்த பண்பாடு எளிமையை விரும்பும்.