ஊதாரி வருங்காலப் பிச்சைக்காரன்,
கஞ்சன் என்றுமே பிச்சைக்காரன்.

-போலந்துப் பழமொழி