வெட்கத்தால் முகம் சிவக்கும் ஒரே உயிரினம் மனிதன் தான்,
அதற்கான அவசியம் ஏற்படுவதும் அவன் ஒருவனுக்குத்தான்.

-மார்க் ட்வெயின்