உங்கள் நண்பனுக்கு நீங்கள் பணம் கடன் கொடுத்தால் 
அது அவரது ஞாபகச் சக்தியைக் கெடுத்துவிடும் .

-கிராபிட்டி