அதிர்ஷ்டமுள்ளவனுக்கு
சேவலும் முட்டையிடும்.

-கிரீஸ் பழமொழி