போர் நடவடிக்கையிலும் சரி, மனைவியை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் சரி, ஒரு முறை தவறு செய்துவிட்டால் அதன் பாதிப்பு இறுதி வரை தொடரும்.

-பிடில்டன்