போர் நடவடிக்கையிலும் சரி, 
மனைவியை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் சரி, 
ஒரு முறை தவறு செய்துவிட்டால் 
அதன் பாதிப்பு இறுதி வரை தொடரும்.

-பிடில்டன்