உலகில் பாவம் என்பதாக ஒன்று உண்டு என்றால்
அதுதான் ஒருவனின் பயமும் பலவீனமும்.

-விவேகானந்தர்