எந்தப் பழக்கத்தையும் ஜன்னல் வழியாகத் தூக்கி எறிந்து விட முடியாது, கையைப் பிடித்து இறக்கிப் படிப்படியாக அழைத்துப் போய்தான் 
வெளியேற்றவேண்டும்.

-மார்க் ட்வைன்