உலகில் பாவம் என்பதாக 
ஒன்று உண்டு என்றால்
அதுதான் ஒருவனின் 
பயமும் பலவீனமும்.

-விவேகானந்தர்