ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டின் மிகச் சிறந்த நாள் என்று உன் இதயத்தின் மீது அழுத்தமாக எழுதிக் கொள்.
ஒவ்வொரு நாளையும் உன்னால் மாற்றிக் காட்ட முடியும் மனதில் உறுதியிருந்தால்.

-எமெர்சன்