மற்றவர்கள் உங்களுக்கு இடைஞ்சலாகத் தோன்றினால்
உங்கள் வாழ்வுக்கே குறிக்கோள் இல்லாமல் போய்விடும்.
மற்றவர்களிடமிருந்து பிரிந்து தனிமையில்
இருப்பது தற்கொலைக்கு ஒப்பாகும்.

-லியோ டால்ஸ்டாய்