எல்லா இடங்களிலும் பசியுள்ள மனிதர்கள்
இன்றுதான் சாப்பிட விரும்புகிறார்களே தவிர
நாளைக்கு அல்ல.

-கென்னெடி