ஒரு மனிதனின் விதி அவனது எதிர்காலத்தில் அல்ல,
அவனின் கடந்த காலத்தில்தான் உள்ளது.

- எல்லிஸ்