புயல்கள் பலவற்றையும் சமாளித்த மக்களாட்சி எனும் கப்பல்,
கப்பலில் இருப்பவர்களிடையே மூளும் கலகத்தின் மூலம் கவிழக்கூடும்.

-ஆரோவேர் க்ளீன்லாண்ட்