மற்றவர்களுக்குச் செய்துள்ள சிறு நன்மைகளே
என் சிறந்த சாதனைகள் .

-வால்டேர்