புயல்கள் பலவற்றையும் சமாளித்த 
மக்களாட்சி எனும் கப்பல்,
கப்பலில் இருப்பவர்களிடையே 
மூளும் கலகத்தின் மூலம் 
கவிழக்கூடும்.

-ஆரோவேர் க்ளீன்லாண்ட்