சோகம் உங்களை சுடுகிறபோது தாங்கிக்கொள்ளுங்கள்.
ஏன் தெரியுமா?
விரைவிலேயே பன்னீர் உங்கள் மேனியில் பட இருக்கிறது.

-கல்லீ கிப்சன்