காதல் வந்துவிட்டால் கழுதைகளும் நடனமாடும்.

-பிரான்ஸ் பழமொழி