சிந்திக்காமல் படிப்பது வீண்;
படிக்காமல் சிந்திப்பது ஆபத்து.

-கன்பூசியஸ்