தூக்கம் வந்துவிட்டால் தலையணை தேவையில்லை;
காதல்  வந்துவிட்டால் அழகு தேவையில்லை.

- ஆப்கானிஸ்தான் பழமொழி