உண்மை பேசும் பெண்ணுக்கு நண்பர்கள் மிகக் குறைவு.

- ஐரிஸ் பழமொழி