காதலால் வீரனானோர் பலர்;
மூடரானோர் அவர்களை விட அதிகம்.

- சுவீடன் பழமொழி