ஒரு குற்றமுள்ள மனைவி வேண்டாமெனில்,
இரு குற்றமுள்ள மனைவி வந்து சேர்வாள்.

- வேல்ஸ்