உற்சாகம் உள்ளவனை
எதிர்ப்பு தடை செய்வது இல்லை.

- ஷில்லர்