காதல் வந்துவிட்டால் 
கழுதைகளும் நடனமாடும்.

-பிரான்ஸ் பழமொழி