அவலட்சனமான பெண் என்று ஒருத்தியும் கிடையாது.
அழகாக எப்படி தோற்றமளிப்பது
என்று தெரியாத பெண்கள் தான் உண்டு.

-ஜெர்ரியர்