நீ மேன்மையடைய விரும்பினால்
உன் தாய் தந்தையர்கள் சொல்கேட்டு நடப்பதுடன்
அவர்களையும் காப்பாற்றவேண்டும்.

-திருவள்ளுவர்