அவலட்சனமான பெண்
என்று ஒருத்தியும் கிடையாது.
அழகாக எப்படி தோற்றமளிப்பது என்று
தெரியாத பெண்கள் தான் உண்டு.

-ஜெர்ரியர்