நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பவரெல்லாம்
ஆசிரியர் அல்ல
யாரிடம் நாம் கற்றுக் கொள்கிறோமோ
அவரே நமக்கு ஆசிரியர்.

- கதே