உலகை நடத்துகின்ற அறிவாகவும்,
எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஒளியாகவும், உயிராகவும்
எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவனே பிரமன் ஆவான்.

- தாகூர்